Školenia vodičov a bezpečnostných poradcov

Školenie vodičov, ostatných osôb a bezpečnostných poradcov ADR (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) a školenia bezpečnostných poradcov RID (Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru ) organizujeme a vykonávame na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (č. 2/ADR/2017a č. 7626/2018/SŽDD/3369). Školenia organizujeme v našich školiacich strediskách  v Žiline alebo v Bratislave. Tím CMS Trend tvoria odborníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, ktorí dokážu vodičov ADR a bezpečnostných poradcov ADR/RID pripraviť nielen na záverečné skúšky, ale aj pre prax.

ADR školenie vodičov

ADR školenie vodičov

Každý vodič, ktorý prepravuje nebezpečné veci musí absolvovať školenie a úspešne zložiť záverečnú skúšku. Školenia sú rozdelené podľa druhu nebezpečnej veci (triedy) a spôsobu prepravy.

ADR školenie poradcov

ADR školenie poradcov

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu podľa zákona 56/2012 Z. z o cestnej doprave, ktorý upravuje oblasť prepravy nebezpečných
vecí v §34 – §39

ADR školenie ostatných osôb

ADR školenie ostatných osôb

Každá osoba zúčastnená na preprave nebezpečných vecí musí byť školená vzhľadom k jej povinnostiam a zodpovednostiam.

ADR školenie vodičov   Podlimitná preprava

ADR školenie vodičov Podlimitná preprava

Každý vodič, ktorý prepravuje nebezpečné veci v malom množstve alebo v malých obaloch musí absolvovať preškolenie bezpečnostným poradcom.

RID školenie poradcov

RID školenie poradcov

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečného tovaru je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu v súlade s poriadkom RID.

Cenník školení         

Cenník školení

• v cene sú zahrnuté učebné pomôcky (učebnica, poznámkový blok, písacie potreby apod.),
• pri platbe vopred alebo v hotovosti poskytujeme zľavu 5 €

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

02.-05.09.2024

14.-17.10.2024

12.-15.11.2024

2. Žilina:

12.-15.07.2024

23.-26.08.2024

20.-23.09.2024

25.-28.10.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka