Nebezpečné veci

adr

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste (ADR)

9

ADR je dohoda medzi štátmi – zmluvnými stranami, ktoré sa zaviazali túto dohodu dodržiavať. Dohoda ADR neplatí iba pre členské krajiny EÚ, ale platí vo všetkých štátoch, ktoré k dohode ADR pristúpili.

Každá zmluvná strana si ponecháva právo upraviť alebo zakázať dovoz nebezpečných vecí na svoje územie z iných dôvodov, než z dôvodov bezpečnosti počas cestnej prepravy.

Dohoda ADR podlieha pravidelnej dvojročnej aktualizácii a v každom nepárnom roku vychádza jej aktualizované znenie.

9

Klasifikácia nebezpečných vecí

9

Preprava nebezpečných vecí patrí do oblasti špeciálnych prepráv. Predmetom prepravy ADR sú látky a predmety, ktoré vyžadujú z hľadiska prepravy neštandardné podmienky týkajúce sa ich balenia, manipulácie alebo výbavy či konštrukcie vozidla s prihliadnutím na eliminovanie možných rizík, ktoré vyplývajú z fyzikálnych a chemických vlastností prepravovaného nákladu.

Nebezpečné látky a predmety sú podľa Dohody ADR rozdelené do 13-tich tried označovaných číslami 1 až 9. Triedy obsahujú látky, ktorých nebezpečenstvo spĺňa kritéria danej triedy. Názov triedy vyjadruje aj nebezpečenstvo látok v nich zatriedených.

9

Dohoda ADR zároveň určuje spôsob balenia a označovania kusových zásielok, spôsob označovania vozidiel, plnenia, vyprázdňovania a konštrukčných vlastností cisternových vozidiel určených na prepravu nebezpečných vecí po ceste a definuje typy a obsah prepravných dokladov.

9

Povinnosti hlavných účastníkov v prepravnom reťazci (pokiaľ sú jednotlivé úkony delegované na iné podniky, musí byť zabezpečené plnenie povinností hlavnými účastníkmi prepravy):

 • zatriediť látku, poznať obmedzenia na prepravu
 • vhodne zabaliť
 • správne označiť
 • správne vyplniť dokumentáciu – poskytnúť údaje
 • preškolené osoby a bezpečnostný poradca
 • detekovať zakázanú zásielku a zabrániť jej preprave
 • overiť kompletnosť dokumentácie
 • overiť správnosť označenia
 • označiť vozidlo
 • zabezpečiť ADR výbavu
 • technická spôsobilosť vozidla
 • preškolené osoby a bezpečnostný poradca
 • nezdržiavať prebratie vecí bez závažných dôvodov a overiť splnenie požiadaviek Dohody ADR
 • preškolené osoby a bezpečnostný poradca
adr

Výnimky z platnosti dohody ADR

Dohoda ADR upravuje prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou a zároveň pripúšťa a presne definuje výnimky, kedy ustanovenia tejto dohody neplatia alebo platia len v obmedzenom rozsahu.

Najčastejšie sa pri preprave nebezpečných vecí po ceste stretávame s týmito výnimkami:

9

Preprava súkromnými osobami

Nebezpečné veci musia byť však zabalené v obaloch na maloobchodný predaj. Ak tieto veci sú horľavé, potom ADR stanovuje limit na obal – 60 L a na dopravnú jednotku 240 L.

9

Preprava príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú záchranné práce

 • Odťahové vozidlá
 • Zachytávanie a zber nebezpečných vecí pri mimoriadnej udalosti
9

Preprava pohonných hmôt

Celkový objem pevne zabudovaných nádrží nesmie prekročiť 1500 L na dopravnú jednotku (ak tá obsahuje príves s nádržou, tá nesmie mať viac ako 500 L) bez ohľadu na to, či je prípojné vozidlo ťahané alebo prevážané. Navyše je možné prepravovať v prenosných nádobách 60 L pohonných hmôt.

9
Výnimky podľa osobitných ustanovení

V niektorých prípadoch je udelená výnimka nebezpečnej veci na základe osobitného ustanovenia.Napríklad akumulátory, majú osobitné ustanovenie 598, ktoré znie:

(a)       Nové akumulátory vtedy:

–    ak sú zabezpečené takým spôsobom, že sa nemôžu zošmyknúť, padnúť alebo poškodiť,
–    ak sú vybavené zariadením na prenášanie, pokiaľ nie sú primeraným spôsobom uložené, napríklad na paletách,
–    ak na svojom vonkajšom povrchu nenesú stopy nebezpečných zásad alebo kyselín,
–    ak sú chránené proti skratu.

(b)       Použité akumulátory vtedy:

–    ak ich obaly sú nepoškodené,

–    ak sú zabezpečené takým spôsobom, že nemôžu prepúšťať, zošmyknúť sa, padnúť alebo poškodiť sa, napríklad uložené na paletách,
–    ak na svojom vonkajšom povrchu nenesú stopy nebezpečných zásad alebo kyselín,
–    ak sú chránené proti skratu.

Pod pojmom „použité akumulátory“ sa rozumejú akumulátory prevážané na recyklovanie po uplynutí lehoty ich životnosti.

9

Preprava v obmedzených množstvách LQ

Preprava nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách (LQ) je často označovaná ako preprava nebezpečných vecí určitých tried v spotrebiteľskom balení. Nebezpečné veci musia byť zabalené len do vnútorných obalov umiestnených vo vhodných vonkajších obaloch a celková hrubá hmotnosť nesmie prekročiť 30 kg, ( alebo vnútorné obaly sú umiestnené na podložke a stiahnuté zmršťovacou fóliou max. hmotnosť 20 kg).

9

Podlimitná preprava

Podlimitná preprava znamená prepravu menšieho množstva nebezpečných vecí na dopravnej jednotke v odosielaných kusoch – v obaloch. Najväčšie celkové množstvo nebezpečných vecí povolené na dopravnú jednotku závisí od dopravnej kategórie, ktorú má každá látka pridelenú.

Dopravná kategória Maximálne množstvo na dopravnú jednotku/ vozidlo
0 0 kg alebo L
1 20 (pri niektorých 50) kg alebo L
2 333 kg alebo L
3 1000 kg alebo L
4 Nie je žiadny limit
9

Ak sú na jednej dopravnej jednotke prepravované rôzne nebezpečné veci, ktorých dopravná kategória nie je rovnaká, je najväčšie celkové množstvo určené bodmi nebezpečnosti, ktorých môže byť na jednej dopravnej jednotke maximálne 1 000 bodov.

9

Prehľad povinností pri uplatnení výnimiek z dohody ADR

* Ak je vo vozidle ručné svietidlo, musí byť v neiskrivom prevedení

9

Každý vodič, ktorý chce prepravovať spomínané nebezpečné veci musí absolvovať ADR školenie vodičov

9

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu podľa zákona 56/2012 Z. z o cestnej doprave, ktorý  upravuje oblasť prepravy nebezpečných vecí v §34 – §39

RID

Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovar

9

Poriadok platí pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru na území zmluvných štátov RID, ktoré sa zaviazali túto dohodu dodržiavať.

Každý zmluvný štát RID si ponecháva právo na úpravu alebo zákaz medzinárodnej prepravy nebezpečného tovaru na svojom území z iných dôvodov ako je bezpečnosť prepravy.

Dohoda RID podlieha pravidelnej dvojročnej aktualizácii a v každom nepárnom roku vychádza jej aktualizované znenie. 

9

Nebezpečné látky a predmety sú podľa Poriadku RID rozdelené do 13-tich tried označovaných číslami 1 až 9. Triedy obsahujú látky, ktorých nebezpečenstvo alebo hlavné nebezpečenstvo pri viacnásobnom nebezpečenstve, spĺňa kritéria danej triedy. Názov triedy vyjadruje aj nebezpečenstvo látok v nich zatriedených.

9

Poriadok RID  zároveň určuje spôsob balenia a označovania kusových zásielok, spôsob označovania cisternových vozňov, plnenia, vyprázdňovania a konštrukčných vlastností cisterien, cisternových vozňov a nádržkových kontajnerov určených na prepravu nebezpečných vecí po železnici a definuje typy a obsah prepravných dokladov.

9

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečného tovaru je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu v súlade s poriadkom RID.

9

Klasifikácia nebezpečných vecí

IATA

Letecká preprava nebezpečného tovaru

9

Nebezpečný tovar sa prepravuje pravidelne a bežne letecky po celom svete. Aby sa zabránilo ohrozeniu lietadla a jeho pasažierov, existujú medzinárodné normy, ktoré sa podľa ustanovení Chicagského dohovoru (dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, zriadenie medzinárodnej organizácie ICAO) zaväzuje každý štát zaviesť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Tento systém zabezpečuje kontrolu nad leteckou prepravou nebezpečného tovaru a poskytuje celosvetovú harmonizáciu bezpečnostných noriem.

ICAO predpisy sú kodifikované v prílohe 18 (Annex 18) dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a v jej Technických inštrukciách (Technical Instruction) pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečných vecí.

9

Technické inštrukcie obsahujú komplexný súbor požiadaviek; okrem iného stanovujú klasifikáciu nebezpečného tovaru a uvádzajú zoznam tohto tovaru. V zozname sa uvádzajú tie tovary, ktoré:

 1. a) sú zakázané za akýchkoľvek okolností;
 2. b) sú za bežných okolností zakázané na dopravných aj nákladných lietadlách, ale môžu byť prepravované vo výnimočných prípadoch na základe výnimiek príslušných štátov;
 3. c) sú za normálnych okolností zakázané na dopravných lietadlách, ale sú povolené na nákladných lietadlách;
 4. d) sú za normálnych okolností povolené na dopravných aj nákladných lietadlách.

Technické inštrukcie vyžadujú, aby bol všetok nebezpečný tovar zabalený a aby sa vo všeobecnosti obmedzilo množstvo na kus v závislosti od stupňa nebezpečenstva a typu lietadla. V technických inštrukciách sa uvádzajú metódy balenia a povolené obaly spolu so špecifikáciami pre tieto obaly a s prísnym režimom testovania, ktorý sa musí dodržiavať. Uvádzajú aj požiadavky na označovanie a značenie kusových zásielok a dokumentáciu pre zásielky.

9

V technických inštrukciách sa vyžaduje, aby každá kusová zásielka s nebezpečným tovarom bola pred prepravou kontrolovaná externým operátorom, aby sa zabezpečilo, že nie je poškodená a že spĺňa všetky príslušné požiadavky. Kusové zásielky podliehajú obmedzeniam, čo sa týka nakládky a zaistenia proti pohybu, vrátane segregácie jednotlivých kusových zásielok, ktoré by mohli spolu reagovať. Kapitán lietadla musí byť informovaný o nebezpečnom tovare a jeho umiestnení v lietadle, pretože v prípade núdzovej situácie, kapitán musí informovať príslušnú jednotku letových prevádzkových služieb o tom, čo je v lietadle, aby boli záchranné zložky na danú situáciu pripravené.

Operátori musia vedieť, aký nebezpečný tovar bol naložený do ich lietadla; v prípade leteckej nehody, Technické inštrukcie vyžadujú, aby čo najskôr informovali štát, v ktorom došlo k nehode, o tom, čo bolo na palube a kde sa to nachádzalo. Je však možné, že v závislosti od okolností a miesta nehody tieto informácie nemusia byť ľahko dostupné. Technické inštrukcie tiež vyžadujú, aby prevádzkovatelia hlásili príslušnému orgánu nehody a incidenty týkajúce sa nebezpečného tovaru. Od štátov sa vyžaduje, aby mali zavedené postupy na vyšetrenie takýchto udalostí.

Technické inštrukcie obsahujú požiadavky na odbornú prípravu, ktoré sa vzťahujú na každého, kto sa zaoberá zasielaním, manipuláciou, nakládkou a prepravou nebezpečného tovaru, vrátane povinnosti opakovania výcvikov v dvojročných intervaloch a uchovávania záznamov o odbornej príprave.

9

IATA predpisy obsahujú všetky požiadavky Technických inštrukcií a navyše aj požiadavky, ktoré sú prísnejšie než tie v Technických inštrukciách.

Prehľad manuálu IATA:

 • použiteľnosť predpisu IATA
 • výnimky
 • klasifikácia a identifikácia nebezpečných vecí
 • balenie, požiadavky na obaly a ich skúšanie
 • označovanie a značenie bezpečnostnými značkami
 • manipulácia
 • rádioaktívny materiál.

Klasifikácia nebezpečných vecí je identická s ostatnými medziárodnými dohodami (ADR, RID, IATA…).

9

Povinnosti účastníkov v prepravnom reťazci:

 • poznať príslušné obmedzenia vzťahujúce sa na tovar
 • vhodne zabaliť
 • správne označiť
 • správne vyplniť dokumentáciu
 • detekovať zakázanú zásielku a zabrániť jej preprave
 • overiť kompletnosť dokumentácie
 • overiť správnosť zabalenia
 • overiť správnosť označenia
 • detekovať zakázanú zásielku a zabrániť jej preprave
 • overiť kompletnosť dokumentácie
 • overiť správnosť zabalenia
 • overiť správnosť označenia
 • vyhovieť požiadavkám na manipuláciu
 • detekovať zakázanú zásielku a zabrániť jej preprave
 • overiť kompletnosť dokumentácie
 • overiť správnosť zabalenia
 • overiť správnosť označenia
IMDG code

Námorná preprava nebezpečného tovaru

9

Medzinárodný dohovor SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), 1974 v znení neskorších predpisov, sa zaoberá rôznymi aspektmi námornej bezpečnosti a v kapitole VII obsahuje hlavné ustanovenia týkajúce sa prepravy nebezpečných vecí zabalených v kusoch alebo pevných látok vo voľne loženom stave. Preprava nebezpečných vecí je zakázaná, okrem prípadu, keď je preprava vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami kapitoly VII, ktoré sú špecifikované v IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods code). Požiadavky IMDG Code sa teda aplikujú na všetky zásielky, ktoré sú predmetom Medzinárodného dohovoru SOLAS, 1974 v znení neskorších predpisov a taktiež Medzinárodného dohovoru MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships). Väčšina ustanovení IMDG Code je povinné dodržiavať, ale obsahuje aj také ustanovenia, ktoré majú odporúčaci charakter.

 

9

IMDG Code vyžaduje dodržiavanie určitých ustanovení vždy, keď sú nebezpečné veci prepravované po mori.

 • klasifikácia a identifikácia
 • balenie
 • označovanie malými a veľkými bezpečnostnými značkami
 • prepravné doklady
 • uloženie na palube plavidla
 • segregácia od ostatných tovarov, s ktorými by mohli nebezpečne reagovať.

Klasifikácia nebezpečných vecí je identická s ostatnými medzinárodnými dohodami (ADR, RID, IATA…). Navyše zoznam nebezpečných vecí je doplnený o informáciu o vedľajšom nebezpečenstve, čo sa týka znečistenia morí.

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

02.-05.09.2024

14.-17.10.2024

12.-15.11.2024

2. Žilina:

12.-15.07.2024

23.-26.08.2024

20.-23.09.2024

25.-28.10.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka