Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a storno podmienky spoločnosti CMS TREND, s.r.o.

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky sú platné od 02.01.2019 a platia pri objednávaní, nákupe a následnom využívaní vzdelávacích služieb od spoločnosti CMS TREND, s.r.o., Staviteľská 7, 831 04 Bratislava, IČO: 35 847 387 (ďalej aj ako „Poskytovateľ“). Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo právnickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „Kupujúci“ alebo “Objednávateľ”), prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.cmstrend.sk. (ďalej aj ako „webová stránka našej spoločnosti“). Kupujúci môže svoju objednávku realizovať aj telefonicky, osobne alebo e-mailom.

 

 1. Definície a vymedzenie pojmov

Účastník kurzu – účastníkom kurzu je fyzická osoba, ktorá bude prítomná na objednanej vzdelávacej aktivite, ktorú realizuje Poskytovateľ. Ak si Účastník kurzu vzdelávaciu aktivitu zároveň aj objednal, na základe obchodných podmienok je posudzovaný aj ako “Objednávateľ“. V prípade, že objednávku na vzdelávaciu aktivitu realizovala iná osoba/zástupca spoločnosti a Objednávateľ teda nie je priamym účastníkom kurzu, Objednávateľ je povinný o obchodných podmienkach a organizačných pokynoch Účastníka kurzu oboznámiť.

 

Otvorený skupinový kurz – je verejný kurz, verejná vzdelávacia a skupinová aktivita, na ktorú bol na webovej stránke Poskytovateľa vypísaný konkrétny a záväzný termín. Otvorený skupinový kurz je realizovaný výhradne v prenajatých priestoroch poskytovateľa, je zložený z lektora kurzu a účastníkov, ktorí sa prihlasovali samostatne alebo po skupinách. Poskytovateľ bude túto vzdelávaciu aktivitu realizovať podľa jasne definovanej a prístupnej učebnej osnovy. Pri otvorených skupinových kurzoch sa osnova a obsah kurzu neprispôsobuje jednotlivcom, avšak lektor kurzu sa môže venovať v rámci času individuálnym otázkam účastníkov kurzu. Objednávateľ sa zaväzuje absolvovať predmetnú vzdelávaciu aktivitu podľa vopred stanovej učebnej osnovy, zverejnenej pri detaile kurzu na webovej stránke našej spoločnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť priebeh kurzu a prispôsobovať ho k spokojnosti účastníkov po ich vzájomnej diskusii a komunikácii, a tým naplniť učebnú osnovu otvoreného skupinového kurzu minimálne na 90% z prístupnej učebnej osnovy kurzu.  .

 

Uzatvorený (uzavretý) skupinový kurz – uzatvorená a súkromná vzdelávacia aktivita, ktorej objednávka bola realizovaná Objednávateľom výhradne pre účastníkov spoločnosti Objednávateľa. Termín realizácie uzatvoreného skupinového kurzu nie je zverejnený na webových stránkach Poskytovateľa. Vzdelávacia aktivita sa bude realizovať na vopred dohodnutom mieste, v priestoroch Poskytovateľa alebo Objednávateľa a vo vopred stanovenom čase. V prípade realizácie kurzu v priestoroch Objednávateľa je Objednávateľ plne zodpovedný za technické vybavenie, ktoré sa vyžaduje a bude nevyhnutné pri výučbe (dataprojektor v školiacej miestnosti, internetové pripojenie a pod.). Kurz sa bude realizovať podľa jasne definovanej učebnej osnovy v rámci štandardnej ponuky Poskytovateľa, alebo podľa inej, vopred dohodnutej, upravenej učebnej osnovy. Objednávateľ si môže potrebnú školiacu techniku vyžiadať od Poskytovateľa a následne zodpovednosť za technické zabezpečenie pripadne na Poskytovateľa. V takomto prípade je Objednávateľ povinný zabezpečiť priestor na výučbu vrátanie dostatočného počtu elektrických zásuviek a predlžovacích a prístup na internet pre notebooky Poskytovateľa. V prípade nefunkčnej techniky alebo iných technických problémov zo strany Objednávateľa, Poskytovateľ nie je povinný nahrádzať zameškaný čas, ktorý bol určený na výučbu. V prípade, že je za techniku zodpovedný Poskytovateľ, akékoľvek technické problémy, časové zdržanie vzdelávacej aktivity je Poskytovateľ povinný nahradiť a takto zameškaný čas doplniť.

 

Vzdelávacia aktivita – spoločné pomenovanie pre otvorený skupinový kurz a uzatvorený skupinový kurz. V texte obchodných podmienok sa môže pre všetky uvedené formy vzdelávania používať aj termín “kurz” alebo “školenie”.

 

Balík kurzov – pomenovanie vzdelávacej aktivity, ktorá obsahuje pod uceleným názvom viacero kurzov za zvýhodnenú cenu. Balík kurzov je z pohľadu počtu kurzov pevne stanovaný a nemenný, Objednávateľ jeho zloženie prijíma ako jeden celok. Ak  je pred potvrdením objednávky zo strany Objednávateľa dohodnutá a komunikovaná zmena, ktorá je odsúhlasená Poskytovateľom, môže byť zloženie balíka individuálne upravené. Po potvrdení takejto individuálnej objednávky sa balík kurzov a jeho zloženie stáva nemenné.

 

 

 1. Prihlasovanie sa na kurz

Prihlásiť sa na vzdelávaciu aktivitu je možné formou on-line prihlášky na webstránke www.cmstrend.sk, e-mailom na adresu info@cmstrend.sk, telefonicky na t.č. 0907 731 111 alebo osobne v priestoroch Poskytovateľa. Prihlásenie sa na kurz je záväzné, v prípade potreby zrušenia účasti alebo nedostavenia sa na kurz vstupujú do platnosti storno podmienky, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok. Prihlásením sa na kurz zároveň Objednávateľ vyjadruje, že sa s obchodnými podmienkami a storno podmienkami Poskytovateľa oboznámil, a že s nimi bez výhrady súhlasí.

 1. Úhrada kurzu, platobné podmienky

Platbu za objednávku vzdelávacej aktivity je možné uhradiť vopred prevodným príkazom na základe vystavenej proforma faktúry alebo v hotovosti v 1. deň školenia. V prípade platby právnickou osobou je možné platbu za vzdelávaciu aktivitu uhradiť aj po školení prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry.

V prípade, že Objednávateľ zvolí možnosť úhrady objednávky vopred prevodným príkazom, automaticky sa mu vystavuje proforma faktúra, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr v deň splatnosti, avšak najneskôr jeden deň pred začatím prvého dňa školenia z objednávky. Pokiaľ nebude proforma faktúra uhradená a Objednávateľ sa vopred nedohodne inak, môže byť jeho miesto na kurze nahradené iným účastníkom.

V prípade, že Objednávateľ neakceptuje úhradu proforma faktúrou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi  prostredníctvom e-mailu na adresu info@cmstrend.sk alebo telefonicky na t. č. 0907 731 111 a zároveň poslať formálnu objednávku školenia podpísanú osobou, ktorá má kompetenciu podpisovať objednávky v mene spoločnosti Objednávateľa. Na základe tejto informácie a formálnej objednávky bude Objednávateľovi  vystavená faktúra po skončení školenia, so splatnosťou podľa vzájomnej dohody, spravidla 14 dní. Upozorňujeme, že platba faktúrou po skončení školenia je možná iba pre firmy – právnické osoby, nie pre fyzické osoby. Zároveň si vyhradzujeme právo zamietnuť platbu po skončení školenia, a to najmä z dôvodu, že Objednávateľ nemá u nás obchodnú históriu, že spoločnosť Objednávateľa je dlžníkom vo verejných registroch (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad, atď.), prípadne ak Objednávateľ v minulosti neuhradil v lehote splatnosti nami vystavené faktúry.

Pokiaľ Objednávateľ neuhradí proforma faktúru v stanovenom termíne, bude mu automaticky po skončení školenia táto proforma faktúra stornovaná a vystavená riadna faktúra – daňový doklad so splatnosťou 14 dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je Poskytovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom pod pojmom prvý deň omeškania sa rozumie deň splatnosti proforma faktúry, ktorá mu bola vystavená, ak mu táto bola vystavená. Toto ustanovenie je v súlade s §369 ods. 1 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Všetky ďalšie podmienky ohľadne úhrady, resp. neuhradenia pohľadávky sa riadia Obchodným zákonníkom podľa jeho aktuálne platnej novely.

 1. Faktúry, daňové doklady

Faktúra – daňový doklad, ktorý bude Objednávateľovi vystavený na základe úhrady do 30 dní od pripísania úhrady na bankový účet Poskytovateľa.

V prípade, že bola Objednávateľovi schválená platba po ukončení kurzu, faktúra mu bude vystavená v deň skončenia kurzu so 14-dňovou splatnosťou. V odôvodnených prípadoch a na základe vzájomnej dohody môže byť doba splatnosti faktúry upravená. Všetky faktúry sa zasielajú e-mailom na adresu, ktorú Objednávateľ zadá pri objednávke kurzu. Faktúry sa posielajú vo formáte PDF bez hesla. V prípade, že má Objednávateľ záujem o zaslanie originálu faktúry poštou, je povinný informovať o tejto skutočnosti informačnú kanceláriu na e-mailovej adrese: info@cmstrend.sk alebo telefonicky na t. č. 0907 731 111. Ak Objednávateľ nepožiada o zaslanie originálu faktúry, má sa za to, že Objednávateľ bez výhrad akceptuje spôsob, akým Poskytovateľ vystavuje a zasiela elektronické faktúry.

 1. Zmena ceny termínu vzdelávacej aktivity

Cena termínu je presne stanovená na webstránke Poskytovateľa www.cmstrend.sk Objednávateľ svojou objednávkou súhlasí s cenou  kurzu, ktorá je platná v čase vytvorenia a odoslania objednávky. Pri zvýšení ceny kurzu sa už potvrdený a objednaný termín kurzu nebude dodatočne upravovať a cena kurzu uvedená v objednávke zostáva platná. Na základe uvedeného sa v tomto prípade cena za kurz nebude navyšovať pre už potvrdené a spracované objednávky.

 1. Objednávky cez webové stránky našich partnerov a tretích strán

Pre objednávky kurzov a termínov zverejnených na iných webových stránkach nezaručujeme aktuálnosť a správnosť údajov, ako sú termíny, či ceny konkrétnych kurzov. V prípade, že sa budú odlišovať termíny a ceny kurzov, platia tie, ktoré sú uvedené pri kurzoch na webstránkach Poskytovateľa.

 

 1. Absolvovanie a realizácia otvoreného skupinového kurzu

Každý termín kurzu má svoju dĺžku trvania. Tieto dni kurzov nadväzujú bezprostredne za sebou, pokiaľ zmena nie je vopred zverejnená na webovej stránke našej spoločnosti (z dôvodu sviatku, plánovanej odstávky elektrickej energie a pod.).  Účastník kurzu by mal vo vlastnom záujme absolvovať všetky dni kurzu a mal by prísť včas na začiatok kurzu, ktorý je vždy uvedený na pozvánke, ktorá je účastníkovi poslaná po potvrdení prihlásenia na školenie.Ak sa účastník na niektorý deň nedostaví alebo bude nútený z niektorej časti kurzu odísť, nebude mu vrátená žiadna finančná čiastka za kurz, ani prepočítavaná alikvotná hodnota za neúčasť. Účastník zodpovedá za rezerváciu svojho času na vzdelávanie v objednanom termíne.

Zmena termínu vzdelávacej aktivity je oficiálne akceptovateľná  písomnou formou zaslanou e-mailom na adresu info@cmstrend.sk, alebo telefonicky na t.č. 0907 731 111 a to minimálne 2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacej aktivity.

 1. Konanie otvorených skupinových kurzov

Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri vzniknutej situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. výpadok lektora pri vážnej chorobe, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu a pod.). V takomto prípade o uvedenej skutočnosti Poskytovateľ bezodkladne informuje účastníkov kurzu a dohodne sa na náhradnom termíne kurzu, ktorý je akceptovateľný pre obidve strany.

Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov. Ak by akákoľvek zmena termínu zo strany poskytovateľa účastníkovi nevyhovovala, bude Objednávateľovi objednávka stornovaná a uhradená platba bude vrátená v plnej výške.

 1. Príchod na otvorený skupinový kurz

Dochvíľnosť a presný príchod na kurz je potrebné brať vážne, Poskytovateľ si vyhradzuje právo akceptovať  meškanie maximálne 15 minút. Väčšie meškanie účastníka je závažnejšou okolnosťou pri posudzovaní prípadnej sťažnosti na kurz. Pokiaľ účastník mešká na kurz viac ako 15 minút, lektor sa nemôže z časových dôvodov vrátiť k predchádzajúcej časti kurzu, nastaveniam školiacej techniky a k už prebranej učebnej osnove kurzu. Pri väčšine kurzov je dôležitá úvodná diskusia. Dobiehanie a vracanie sa späť už k preberanému učivu oberajú ostatných účastníkov školenia o čas, preto je včasný príchod dôležitý a na základe uvedeného môže neskorý príchod narušiť absolvovanie kurzu. Skupinové kurzy sú podmienené včasným príchodom a začiatkom. Poskytovateľ a jeho lektori si vyhradzujú právo nepreberať a neopakovať preberané učivo s účastníkmi, ktorí prišli na školenie neskôr.

 1. Bezplatné opakovanie otvoreného skupinového kurzu

Poskytovateľ umožňuje účastníkom bezplatné opakovanie kurzu. Opakovať kurz môžu účastníci – samoplatcovia, a taktiež umožňujeme opakovanie kurzov firemným zákazníkom. Bezplatným opakovaním kurzu sa rozumie opakované absolvovanie kurzu, ktorý účastník v našom školiacom stredisku už jedenkrát absolvoval. Bezplatné opakovanie kurzu má pomôcť našim účastníkom, ktorí nepochopili alebo nestihli zvládnuť prednášanú tému na prvý raz a nevyhoveli na 1. záverečnej skúške.

 1. Podmienky uplatnenia bezplatného opakovania

O možnosť bezplatného opakovania kurzu môže účastník požiadať najneskôr do 60 dní po skončení kurzu. Bezplatné opakovanie sa vzťahuje iba na absolvovanie otvoreného skupinového kurzu. Účastník musí svoju požiadavku na opakovanie kurzu zaslať e-mailom na adresu info@cmstrend.sk, telefonicky na t.č. 0907 731 111 alebo sa dohodnúť osobne a následne bude účastníkovi zo strany školiaceho strediska ponúknutý vždy najbližší aktuálny garantovaný termín na presne taký typ kurzu, aký mal zakúpený.

 

 1. Prihlasovanie účastníkov a objednávka uzavretého skupinového kurzu

Pri objednávke uzavretého skupinového školenia platia rovnaké podmienky, ako podmienky uvedené v bode 3 týchto obchodných podmienok. Poskytovateľ a Objednávateľ sa spolu dohodnú na termíne a mieste konania kurzu, ktorý bude vyhovovať obom stranám. Objednávke uzavretého skupinového kurzu predchádza vypracovanie individuálnej cenovej ponuky zo strany Poskytovateľa. Po schválení cenovej ponuky zo strany Objednávateľa budú Poskytovateľom navrhnuté možné termíny realizácie kurzu, prípadne bude kurz realizovaný v termíne podľa požiadavky Objednávateľa.

 1. Zmena počtu účastníkov pre objednávky uzavretého skupinového kurzu

Navyšovanie počtu účastníkov je možné kedykoľvek, aj v deň realizácie kurzu so súhlasom Poskytovateľa. Po ukončení vzdelávania bude vystavená faktúra s doplatkom reflektujúcim pôvodnú cenu kurzu pre navýšený počet účastníkov. V prípade požiadavky na vystavenie faktúry po kurze, bude faktúra vystavená s uvedením reálneho počtu účastníkov. Objednávateľ tak nesie plnú zodpovednosť za počet účastníkov v skupine pri uzavretom skupinovom kurze.

Zníženie počtu účastníkov je možné po vzájomnej dohode oboch strán .- poskytovateľa a objednávateľa. Zároveň na základe toho, môže byť aj upravená cena kurzu.

Zmena počtu účastníkov, a teda tento bod obchodných podmienok je bezpredmetný v prípade, že má objednávateľ v cenovej ponuke položku vzdelávania definovanú ako „cenu za školiaci/tréningový deň“ alebo “cena za skupinu”. V danom prípade je cena kurzu stanovená bez ohľadu na počet účastníkov, kedy je možné znižovať alebo zvyšovať počet účastníkov v rámci hraničných počtov uvedených v cenovej ponuke podľa vlastného uváženia kedykoľvek s tým, že Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa, aby ten bol schopný dodať dostatočný počet materiálov a techniky pre každého účastníka.

 

 

 1. Zmena a zrušenie termínu uzavretého skupinového kurzu

Zmena termínu realizácie vzdelávacej aktivity je bez poplatku možná najneskôr 3 dni od začiatku realizácie vzdelávacej aktivity. Stanovenie výšky poplatku za zmenu termínu je výlučne v kompetencii Poskytovateľa a vyplýva z jeho aktuálnej vyťaženosti,  dostupnosti a vyťaženosti lektorov a jeho maximálna výška je 10% z celkovej ceny objednávky. Úplné zrušenie vzdelávacej aktivity môže byť spojené s poplatkom až do výšky 100% z celkovej objednávky a stanovenie výšky storno poplatku je výlučne v kompetencii Poskytovateľa, pričom jeho výšku sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom v termíne jej splatnosti.

 

 1. Realizácia uzavretého skupinového kurzu

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude v plnej miere rešpektovať objednaný termín zo strany Objednávateľa a vzdelávaciu aktivitu bude realizovať v dohodnutom a stanovenom termíne. Náklady spojené s dopravou, ubytovaním a stravným pre lektora sú v plnej v réžii Poskytovateľa a môžu byť zohľadnené v cenovej ponuke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vzdelávaciu aktivitu presunúť na iný termín v prípade zasiahnutia vyššej moci, poruchy školiacej techniky, nepriaznivej dopravnej situácii po ceste na miesto konania vzdelávacej aktivity, ale aj v prípade výpadku elektrickej energie, internetu, vážnej choroby lektora a nielen jeho, ale aj jeho náhradníka, ktorý je na každé školenie automaticky pripravený. Náhradný termín vzdelávacej aktivity sa Poskytovateľ zaväzuje dodať Objednávateľovi bezodkladne a následne realizovať vzdelávaciu aktivitu do 30 dní od pôvodného termínu začiatku vzdelávacej aktivity.

 

 1. Vyhotovovanie záznamov z kurzov

Na všetkých kurzoch organizovaných Poskytovateľom je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií v otvorených kurzoch bez písomného súhlasu Poskytovateľa. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva Poskytovateľa, lektorov a práv ochrany osobných údajov ostatných účastníkov kurzu. Porušenie zákazu a akékoľvek vytváranie záznamov bez súhlasu Poskytovateľa a následné zverejňovanie bude sankcionované vo výške 100-násobku aktuálnej cenníkovej ceny vzdelávacej aktivity, kde záznam vznikol.

 

 1. Právo na neposkytnutie služby – ochrana účastníkov kurzu

Poskytovateľ si vyhradzuje právo stornovať Objednávateľovi objednávku bez náhrady na škodu, zrušiť predčasne kurz, či inú vzdelávaciu aktivitu bez nároku na vrátenie platby, a to v nasledovných prípadoch:

 1. Nerešpektovanie harmonogramu a priebehu realizácie vzdelávacej aktivity, o ktorom sú Poskytovateľom informovaní všetci účastníci na začiatku vzdelávacej aktivity
 2. Nevhodný/zanedbaný vzhľad účastníka, ktorý svojím výzorom poburuje a pohoršuje okolie a zároveň spôsobuje diskomfort ostatným účastníkom vzdelávacej aktivity.
 3. Vedomé narušenie procesu kurzu, a to kladením otázok lektorovi, ktoré zjavne nesúvisia so vzdelávacou aktivitou, osobnými útokmi na osobu lektora, alebo inými prejavmi, ktoré presahujú rámec tolerancie ostatných účastníkov školenia.
 4. Ak účastník svojím konaním a správaním vyrušuje a znižuje pozornosť ďalších účastníkov (otázky kladené účastníkom počas realizácie školenia, telefonovanie, a pod.).
 5. Vulgárne správanie účastníka, ktorý hrubým spôsobom narušuje chod školenia a jeho správanie je proti základným pravidlám slušného správania a proti etickým hodnotám.
 6. Ak účastník svojím správaním prejavuje príznaky požitia alkoholu alebo iných návykových látok.
 7. Neprípustné je vedomé zosmiešňovanie a zhadzovanie osoby lektora slovnými urážkami a spochybňovaním odbornej stránky lektora. Poškodzovanie majetku a technického vybavenia spoločnosti (zariadenie, počítačová technika a iné).
 1. Kontakt s lektorom kurzu

Objednávateľ sa zaväzuje komunikovať s lektorom ale koordinátorom vzdelávacej aktivity na profesionálnej úrovni a komunikovať výhradne tému objednanej vzdelávacej aktivity.

 1. Upozornenie pre firmy a organizácie

Poskytovateľ si vyhradzuje právo byť informovaný zo strany Objednávateľa vzdelávacej aktivity bezodkladne písomne na fauračnú adresu, alebo e-mailom na adresu info@cmstrend.sk, pokiaľ poskytovanú vzdelávaciu aktivitu Objednávateľ poskytuje tretej strane za účelom zisku, t.j. neposkytuje vzdelávanie svojim zamestnancom, ale vzdelávanie ponúka ďalej ako službu pre tretiu stranu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo takýto kurz zrušiť bez nároku na vrátenie uhradenej sumy za vzdelávaciu aktivity. Takúto skutočnosť Poskytovateľ vníma ako hrubé porušenie Obchodných podmienok. Takáto forma predaja vzdelávacích aktivít Poskytovateľa tretej strane nie je zakázaná, Poskytovateľ si však nárokuje na informácie o takomto druhu transakcie pred začatím realizácie vzdelávacej aktivity.

 

 1. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.

 

Storno podmienky

 1. Účel storno podmienok

Storno podmienky sa použijú v prípadoch, kedy účastník z vlastnej vôle zruší svoju účasť na objednanej vzdelávacej aktivite, prípadne sa na vzdelávaciu aktivitu nedostaví. Storno podmienky môžu byť posudzované individuálne, najmä ak sa účastník nedostaví na vzdelávaciu aktivitu z objektívnych príčin (náhla choroba, nehoda, atď.)

 1. Storno podmienky

Stornovanie prihlášky, objednávky, a teda aj vrátenie platby za objednávku Poskytovateľ akceptuje najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, pokiaľ sa jedná o uzatvorené skupinové školenie, táto lehota sú 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacej aktivity. Pri stornovaní objednávky vo vyššie uvedenom termíne Objednávateľ neplatí žiadny storno poplatok. Ak už úhrada bola zrealizovaná, bude vrátená v plnej výške alebo sa môže Objednávateľ dohodnúť na náhradnom termíne vzdelávacej aktivity. Zmena mena účastníka bude kedykoľvek vykonaná bezplatne.

 1. Stornovanie vzdelávacej aktivity za účelom vytvorenia opätovnej objednávky

Pri storne a následne novej objednávke inej vzdelávacej aktivity Objednávateľom, prípadne iného termínu tej istej vzdelávacej aktivity, na ktorú bolo vykonané storno pri objednávke nebude účtovaný manipulačný poplatok.

 1. Presun alebo zmena termínu kurzu

Presun vzdelávacej aktivity z objednaného termínu na iný termín Poskytovateľ akceptuje najneskôr 1 pracovný deň pred jej začiatkom. O presun termínu kurzu musí Objednávateľ požiadať písomnou formou – e-mailom na adresu info@cmstrend.sk alebo telefonicky na t.č. 0907 731 111.

Zmena termínu je bezplatná.

 

 1. E-SHOP

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.cmstrend.sk (ďalej je „internetový obchod“).

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

 1. 1     Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

 1. 2     Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Skontrolovať a objednať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

 1. 3     Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK8211000000002946032782, vedený v Tatra Banka, a.s.
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke,

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. V prípade  bezhotovostnej platby je daňový doklad  odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. V prípade platby pri prevzatí je daňový doklad priložený k dodávanému tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 1. 4     Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,

 

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť elektronickú komunikáciu k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

 1. 5    Práva z vadného plnenia

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

 

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť  spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

29.6     Doručovanie

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke.

 

29.7     Mimosúdne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21.  mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská  obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

 

29.8    Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 02.01.2019

 

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

15.-18.04.2024

03.-06.06.2024

2. Žilina:

19.-22.04.2024

17.-20.05.2024

21.-24.06.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka