ADR školenie poradcov

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu podľa zákona 56/2012 Z. z o cestnej doprave, ktorý upravuje oblasť prepravy nebezpečných vecí v §34 – §39

základné školenie

Základné ADR školenie bezpečnostných poradcov

9

Komu je určené: osobám, ktoré vykonávajú dohľad nad úlohami spojenými s balením, nakládkou, dopravou, vykládkou nebezpečných vecí, plnením alebo vyprázdňovaním cisterien a kontajnerov alebo tým osobám, ktoré si chcú rozšíriť svoju kvalifikáciu.

9

Rozsah: 5 dní

9

Obsah: základné školenie bezpečnostných poradcov vyčerpávajúcim spôsobom predstaví Dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), prípadne aj s prepravou nebezpečných vecí súvisiace iné predpisy a absolvent sa naučí bezchybne ovládať jej používanie.

– Štruktúra dohody ADR
– Klasifikácia nebezpečných vecí
– Požiadavky na balenie a označovanie kusov
– Používanie a skúšanie cisterien

– Zasielateľské postupy
– Spoločná nakládka kusov, manipulácia
– Výnimky
– Osobitné podmienky pre triedu 1
– Osobitné podmienky pre triedu 7

9

Kvalifikačné predpoklady: žiadne

9

Podmienky účasti na školení: 30 € e-kolok

9

Skúška: 1. časť – test : 30 otázok, každá za 1 bod
2. časť – otvorené otázky : 10 otázok, každá za 2 body
3. časť – prípadová štúdia : 30 bodov
Maximálny počet bodov : 80
80 – 65 vyhovel
64 – 0 nevyhovel

9

Platnosť osvedčenia: 5 rokov

9
Termíny školení: pozrieť kalendár
9

Cena: 630 € s DPH*

* platí od 1.4.2023

obnovovacie školenie

Obnovovacie ADR školenie bezpečnostných poradcov (účasť nie je povinná)

9

Komu je určené: školenie je určené osobám, ktoré majú záujem o predĺženie platnosti svojho osvedčenia. Obnovovacie školenie môžu záujemcovia absolvovať posledných 12 mesiacov platnosti ich pôvodného osvedčenia.

9

Rozsah: 1 – 5 dní (na voľbe účastníka)

9

Obsah: obsahom obnovovacieho školenia je aktualizácia poznatkov získaných na základnom školení, oboznámenie sa s legislatívnymi a technickými zmenami.

9

Kvalifikačné predpoklady: bezpečnostný poradca podľa dohody ADR

9

Podmienky účasti na školení: 30 € e-kolok, platné osvedčenie

9

Skúška: 1. časť – test : 50 otázok, každá za 1 bod
2. časť – otvorené otázky : 15 otázok, každá za 2 body
80 – 65 vyhovel
64 – 0 nevyhovel

9

Platnosť osvedčenia: 5 rokov

9
Termíny školení: pozrieť kalendár
9

Cena: 480 € s DPH* 

* platí od 1.4.2023

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

02.-05.09.2024

14.-17.10.2024

12.-15.11.2024

2. Žilina:

12.-15.07.2024

23.-26.08.2024

20.-23.09.2024

25.-28.10.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka